Loading...
x
Ilość produktów: 0 Wartość: 0,00 PLN 0 0

Regulamin zakupów

 


REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO "HAMPTONS HOME & LIVING"


 

Sklep dostępny pod adresem www.hamptons.pl dokłada wszelkich starań, aby klienci czuli się komfortowo i  bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

I Definicje regulaminowe
II Postanowienia wstępne regulaminu
III Rejestracja w sklepie internetowym
IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży
V Zamówienia specjalne (indywidualne)VI Zapłata ceny
VII Realizacja dostawy towaru
VIII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
IX Procedura składania reklamacji
X Gwarancja
XI Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
XII Postanowienia końcoweI Definicje regulaminowe
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.)
b) REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
c) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.hamptons.pl
d) SPRZEDAWCA – BERX GROUP Przemysław Bojanowski, prowadzący działalność pod adresem: ul. Byszewy 5 BB, 92-701 Byszewy
e) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.hamptons.pl
f) USŁUGODAWCA – BERX GROUP Przemysław Bojanowski, prowadzący działalność pod adresem: ul. ul. Byszewy 5 BB, 92-701 Byszewy
g) USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.hamptons.pl
h) STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient
i)  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy  sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki
j)  UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
k) KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.hamptons.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
l) REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.
m) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
n)  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego
o)  TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
p)  KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.hamptons.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

II Postanowienia wstępne regulaminu

 1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw,  regulujących ten obowiązek.
 2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.hamptons.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.hamptons.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.hamptons.plbez zgody właściciela są zabronione.
 4. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 6. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hamptons.pl  jest BERX GROUP Przemysław Bojanowski, z siedzibą w Byszewach 92-701, ul. Byszewy 5 BB
 7. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.hamptons.pl jest sprzedaż detaliczna artykułów wyposażenia wnętrz, mebli  oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III Rejestracja w sklepie internetowym

 1. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie www.hamptons.plużytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  a)        imię,
  b)        nazwisko,
  c)        adres,
  d)        kod pocztowy,
  e)        miasto,
  f)         kraj,
  g)        adres e-mail,
  h)        numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy).
 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, użytkownik może uzupełnić dodatkowe pola tj.: numer NIP oraz  firma.
 5. W przypadku, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym  sklepu.

IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.hamptons.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
 5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.hamptons.pl. Klient może również złożyć zamówienie  poprzez stronę internetową bez rejestrowania. W przypadku zamówień poprzez stronę internetową bez rejestracji klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu,  dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru  do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, generowana jest automatycznie wiadomość e-mail, która jest przesyłana na wskazany przez klienta adres e-mail. Przesłana wiadomość zawiera informacje w zakresie wybranych przez klienta towarów, metod płatności i sposobów dostawy oraz podanego adresu i ma na celu ułatwienie klientowi weryfikacje czy złożone zamówienie jest poprawne. Po otrzymaniu informacji o złożonym zamówieniu, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, będące jednocześnie momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem, jest wysyłane zazwyczaj w przeciągu  od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku towarów sprowadzanych z magazynu centralnego w Warszawie okres weryfikacji dostępności towaru może być nie co dłuższy.
 11. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VII zatytułowanym „Realizacja dostawy towaru”  pkt. 3 oraz 4 niniejszego regulaminu.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V  Zamówienia specjalne (indywidualne)

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego tj. zamówienia na produkty o innych wymiarach/parametrach/właściwościach niż podane w standardowej ofercie.
 2. Zamówienia specjalne w sklepie www.hamptons.pl to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Klient składając zamówienie specjalne, podaje preferowane przez siebie wymiary/parametry/właściwości  towaru.
 4. Cena na towary podlegające pod zamówienie specjalne, w tym cena dostawy towaru, zostanie skalkulowana indywidualnie przez sprzedawcę i potwierdzona drogą elektroniczną na adres e-mail klienta.
 5. Formularza składania zamówień nie stosuje się do towarów stanowiących zamówienie specjalne. W przypadku zamówień specjalnych zamówienie składane jest poprzez wiadomość e-mail.
 6. W celu ułatwienia realizacji zamówienia specjalnego preferowaną formą zapłaty jest przelew bankowy.
 7. Towary podlegające pod zamówienie specjalne są odpowiednio oznaczone na stronie sklepu dostepnego pod adresem  www.hamptons.pl.
 8. W przypadku wyboru przez klienta towaru podlegającego pod zamówienie indywidualne, sprzedawca skontaktuje się z klientem poprzez wiadomość e-mail, w celu uzgodnienia wszystkich istotnych szczegółów niezbędnych do zawarcia umowy.
 9. Zamówienia specjalne, jako świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,nie podlegają zwrotom.

VI Zapłata ceny

 1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
 2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.hamptons.pl  podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 3. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.
 4. Sklep umożliwia klientowi  następujące formy płatności:
  a) przedpłata na konto bankowe (przelew na rachunek bankowy),
  b) płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem),
  c) inny ustalony między stronami sposób.
 5. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:
  BERX GROUP Przemysław Bojanowski
  BANK MBANK: 36 1140 2004 0000 3202 7762 3026
 6. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.
 7. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VIII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@hamptons.pl 
  Adres do wysyłki zwrotów:
  Hamptons Home&Living
  ul. Byszewy 5BB
  92-701 Byszewy
  z dopiskiem "zwrot"
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni. Rozliczenie kosztów przesyłki następuje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru lub podał numer zamówienia. Załączenie dowodu zakupu/podanie numeru zamówienia przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 4. Zwracany towar klient  powinien odesłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu na adres wskazany w pkt.1.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a)  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c)  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. zamówienia specjalne, o których mowa w niniejszym regulaminie;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f)  dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.

IX Procedura składania reklamacji

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu/podanie numeru zamówienia.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,
  b) korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

X Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela bezpośredniej gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego. Towary mogą być objęte gwarancja producenta lub importera.
 2. Treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta lub importera.
 3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową

XI Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
  a) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz;
  b) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym.
 2. Z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej usługobiorca nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
 5. Do korzystania ze sklepu internetowego www.hamptons.pl, tj. pomyślnego zawierania umów o świadczenie usługi elektronicznej i/lub umów sprzedaży, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową wraz z dostępem do poczty elektronicznej. Zalecane jest również włączenie obsługi Java Script oraz uaktywnienie obsługi plików typu „cookies” oraz ustawienie poniższych parametrów w  rozdzielczości monitora: 1024x768 pikseli.
 6. Usługodawca zaleca korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych:
  a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  b) Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  c) Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej.
 7. Usługobiorcy nie wolno:
  a) korzystać z kont innych usługobiorców bez zgody innego usługobiorcy;
  b) naruszać prawa osób trzecich, w tym praw autorskich;
  c) dostarczać i /lub rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności pornografii czy  nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji;
  d) korzystać z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  e) rozsyłać lub umieszczać w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 8. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 9. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy bezprawnie zakłóca funkcjonowanie sklepu internetowego www.hamptons.pl, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do zaprzestania naruszeń. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 12. Poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza sie praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 13. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

XII Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
  a) telefon: 537354445 
  b) e-mail: hamptons@hamptons.pl,
  c) pisemnie na adres: 
  HAMPTONS HOME & LIVING, ul. Byszewy 5 BB, 92-701 Byszewy
   
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.hamptons.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
HAMPTONS 2014-2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Born in BERX