Loading...
x
Ilość produktów: 0 Wartość: 0,00 PLN 0 0

Reklamacje i zwroty

  Procedura odstąpienia od umowy – zwrot towaru

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (najlepiej w formie protokołu, którego wzór zamieszczony jest poniżej) przed jego upływem. Oświadczenie prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@hamptons.pl 
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Rozliczenie kosztów przesyłki następuje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon, rachunek) lub podał numer zamówienia. Załączenie dowodu zakupu/podanie numeru zamówienia przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres:
  Hamptons Home&Living
  ul. Byszewy 5 BB
  92-701 Byszewy
 5. Sprzedawca, na skutek odstąpienia przez klienta od umowy, przekaże na konto bankowe klienta pełną należność za zwracany produkt  w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. zamówienia specjalne, o których mowa w niniejszym regulaminie;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f)  dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.  Protokół zwrotu towaru do pobrania

  

Procedura składania reklamacji

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,
  b) korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
 7. REKLAMACJA NIE OBEJMUJE:
  - uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu (tu reklamacje należy kierować do dostawcy)
  - uszkodzeń opakowania (na przykład: pudła, torby, kasety, walizki) oraz dodatków i gratisów.


  Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie!

  Pamiętaj, aby sprawdzić paczkę w obecności kuriera i w razie jakichkolwiek uszkodzeń spisać protokół uszkodzenia (koniecznie w dniu doręczenia paczki), który jest podstawą do ubiegania się o wymianę towaru lub zwrot poniesionych kosztów.

  Jeśli klient nie spisze z kurierem protokołu szkody, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
   

  1.  Protokół reklamacji towaru do pobrania
   HAMPTONS 2014-2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Born in BERX